ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 ด้านการบริการพื้นฐานการคมนาคมตำบลสระพังมีเส้นทางคมนาคมหลักได้แก่ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน36สายและถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน1สายถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน1 สาย การโทรคมนาคมโทรศัพท์สาธารณะ4แห่งการไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังมีบางจุดที่มีการขยายเขตชุมชนใหม่ทำให้ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

 

ลักษณะทรัพยากร

ลักษณะทรัพยากร ด้านแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติลำน้ำ,ลำห้วย 5 สาย บึง,หนองน้ำอื่น ๆ 1 แห่งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นฝาย 1 แห่งบ่อน้ำตื้น 10 แห่ง บ่อโยก  41 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลสระพังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ประกอบไปด้วย  แหล่งน้ำ  ป่าไม้มวลชนจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  3 รุ่น 114 คน ตำรวจบ้าน 1 รุ่น 45 คน

 

ลักษณะที่ตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังตั้งอยู่เลขที่ 168 บ้านนามั่งหมู่ที่  4   ตำบลสระพังอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอบ้านแท่นประมาณ  5  กิโลเมตร และระยะทางห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ  98  กิโลเมตร เนื้อที่เนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  30,625  ไร่  หรือประมาณ 49 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร25,458 ไร่พื้นที่ป่าสงวน 2,597 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 137 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน  2,433 ไร่

อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น   
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านเต่า  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคำแคน  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านแท่น  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ     

ลักษณะภูมิประเทศ


ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาสลับกับที่ราบจำนวนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 9 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1  บ้านสระพังหมู่ที่  2  บ้านหนองไผ่หมู่ที่  3  บ้านดอนหันหมู่ที่  4  บ้านนามั่งหมู่ที่  5  บ้านสามพาดหมู่ที่  6  บ้านนาน้อยหมู่ที่  7 บ้านถนนกลางหมู่ที่  8  บ้านนายมหมู่ที่  9  บ้านหนองทุ่ม 

ประชากร


    ตำบลสระพัง มีจำนวนประชากร  ณ เดือน มีนาคม  2555 รวมทั้งสิ้น 5,709 คน แบ่งเป็นชาย 2,801 คนหญิง  2,908 คนสำหรับหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ บ้านนายมหมู่ที่ 8  มีประชากร 863 คน หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 มีประชากร 289 คน

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรตำบลสระพัง ณ เดือน มีนาคม 2555

 

 

ตารางการจำแนกจำนวนประชากรตามช่วงชั้นอายุของตำบลสระพัง

 

 

 

ลักษณะเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่นิยมปลูกได้แก่  ข้าว  อ้อย ถั่วเหลือง  นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วประชาชนบางส่วนยังประกอบอาชีพ  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการเป็นต้นหน่วยธุรกิจในเขต  อบต.โรงสี 18 แห่ง

 

ลักษณะสังคม

 

การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 9 แห่งสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 9 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่งสาธารณะสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง

     
       

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,396
ปีนี้
20,275
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
52,085
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 5 45 0 2,396 20,275 19,048 52,085 44.201.72.250