ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารส่วนสวัสดิการสังคม

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัดการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมายงานธุรการ

1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
3.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร และควบคุมวันลาพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  
4.ควบคุม ดูแลด้านงานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง
5.ดูแลเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
6.ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย-จำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์  การเก็บรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
7.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
8.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม
9.จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม
10.ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม
   

งานสังคมสงเคราะห์


1.การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ
2.การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
3.การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
4.การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
5.การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย
6.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
7.การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
8.การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ
9.การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
   

งานพัฒนาชุมชน


1.การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
2.การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3.การจัดระเบียบชุมชน
4.การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
5.การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
6.การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง
7.การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
8.การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
588
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
27,973
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
59,783
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 22 75 588 2,711 27,973 19,048 59,783 18.205.26.39