ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

 

หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบัญญัติ อบต. การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่การฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมทั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
   

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลทั่วไป
งานสุขาภิบาลโรงงาน
งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานอาชีวอนามัย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษ
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัย
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานสุขศึกษา
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด
งานรักษาและพยาบาล
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
งานควบคุมสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

งานควบคุมโรค

งานการเฝ้าระวังโรคระบาด
งานระบาดวิทยา
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดย คน แมลง และสัตว์
งานโรคเอดส์
งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,396
ปีนี้
20,275
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
52,085
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 7 45 0 2,396 20,275 19,048 52,085 44.201.72.250