ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น20 เม.ย. 2566
2การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร11 เม.ย. 2566
3การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร11 เม.ย. 2566
4การพัฒนาบุคลากร11 เม.ย. 2566
5การประเมินผลการปฏิบัติราชการ11 เม.ย. 2566
6การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ11 เม.ย. 2566
7ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราขการ พ.ศ.256316 มี.ค. 2565
8ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานนะที่สูงขึ้น พ.ศ. 256116 มี.ค. 2565
9ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่่มเติม ฉบับที่38 พ.ศ. 255816 มี.ค. 2565
10ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจัวหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255816 มี.ค. 2565
11แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ท 2 ) พ.ศ. 256316 มี.ค. 2565
12ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ16 มี.ค. 2565
13แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แ้ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 49) พ.ศ. 256216 มี.ค. 2565
14แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แ้ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45)16 มี.ค. 2565
15ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ16 มี.ค. 2565
16หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 256416 มี.ค. 2565
17หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
18ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เวลามาปฏิบัติราชการลา-มาสายประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
19รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
20หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15 มี.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
588
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
27,973
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
59,783
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 22 75 588 2,711 27,973 19,048 59,783 18.205.26.39