ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ10 ต.ค. 2565
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254025 เม.ย. 2565
3พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255025 เม.ย. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253525 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256225 เม.ย. 2565
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 25 เม.ย. 2565
9ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 เม.ย. 2565
10หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2565
11พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค25 เม.ย. 2565
12รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256025 เม.ย. 2565
13กฎหมายจัดตั้ง// พ.ร.บ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 254925 เม.ย. 2565
14กฎหมายจัดตั้ง//องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)25 เม.ย. 2565
15กฎหมายจัดตั้ง// เทศบาล (ทน.ทม.ทต.)25 เม.ย. 2565
16กฏหมายจัดตั้ง// องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)25 เม.ย. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,396
ปีนี้
20,275
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
52,085
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 3 45 0 2,396 20,275 19,048 52,085 44.201.72.250