ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้้งบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึี่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังประจำปีงบประมาณ 256612 ต.ค. 2565
2การประกาศใช้ข้อบังคับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(บ้านถนนกลาง)19 ก.ค. 2565
3แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง22 มี.ค. 2565
4กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายงานการปฏฺิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1 เม.ย. 2564
5มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน1 เม.ย. 2564
6แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา1 เม.ย. 2564
7มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง15 ม.ค. 2564
8รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปี2564 อบต.สระพัง15 ม.ค. 2564
9รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256415 ม.ค. 2564
10ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.255215 มิ.ย. 2562
11การดำเนินการตามมาตรการป้องก้นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ4 มี.ค. 2562
12ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)26 ก.ย. 2560
13การใช้โครงสร้างกำหนดส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256326 ก.ย. 2560
14ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 ก.ย. 2560

1