ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
 • แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 
 • วัตถุประสงค์

         เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ปลูกฝังประเพณีอันดีงาม เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

27 พฤศจิกายน 2566

พ่นหมอกควัญบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านนามั่ง ม.4 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

ตามที่ บ้านนามั่ง ม.4  มีหนังสือแจ้งมายัง อบต.สระพัง ว่าได้มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย นั้น เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้มอบหมายให้ สำนักปลัดฯ งานบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

31 ตุลาคม 2566

การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสระพัง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

เนื่องด้วยวันที่ 26 ตุลาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอน้ำอุปโภค-บริโภค จากชาวบ้านและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สระพัง  นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้มอบหมายให้ สำนักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือส่งน้ำตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

27 ตุลาคม 2566

ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ของทุกปีเป็น"วันปิยะมหาราช"  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เวลา 06.30 -07.40 น. ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น  

24 ตุลาคม 2566

ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.  ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น 

16 ตุลาคม 2566

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 -28 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

ด้วยสำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อพบประชาชน ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านๆต่างนอกสถานที่ของ อบต.สระพัง และเพื่อพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ สอบถามคามเดือนร้อนของประชาชน ความต้องการของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและพัฒนาองค์กรต่อไป

25 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพประดับผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
22 สิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
14 กรกฎาคม 2566

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง และหน่วยงานราชการ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของป่าไม้ ฯลฯ  ณ.ที่สาธารณะประโยชน์ หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 

02 มิถุนายน 2566

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

เนื่องด้วย สำนักปลัดได้ดำเนินการจัดโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ.บริเวณด้วนหลังห้องประชุมของ อบต.สระพัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

02 มิถุนายน 2566

โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้ิงถิ่นไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง นำโดยท่านนายกพีระพงษ์  สิทธิโคตร ดำเนินโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และจิตอาสา ตำบลสระพัง โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการถนนสาย 2187 หนองเรือ - บ้านแท่น จากแยกบ้านสามพาด-แยกบ้านนามั่ง และจากทางแยกบ้านนามั่งถึงสระโนนขี้ตุ่น

22 มีนาคม 2566

กิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
22 มีนาคม 2566

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
 • แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 23 - 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 • วัตถุประสงค์
 •         เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
 •         เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลสระพังให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
 •        เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลสระพัง มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านแท่น
23 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th
 • แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 - 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 • วัตถุประสงค์
 •        เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
 •        เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลสระพังให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
 •        เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลสระพังรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 •        เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลสระพังมีทักษะด้านกีฬา ได้รับการฝึกฝนจนมีความสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงต่อไป
28 มกราคม 2566

การจัดกิจกรรมหน่วยงานสะอาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหน่วยงานสะอาด ปี2566 โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานให้สวยงามร่มรื่นและทำความสะอาดภายในสำนักงานมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

13 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
588
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
27,973
ปีที่แล้ว
19,048
ทั้งหมด
59,783
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 22 75 588 2,711 27,973 19,048 59,783 18.205.26.39