ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารส่งมอบอาหารเสริม(นม),องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 งบกลาง สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โคนมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติเชื้อโควิด-19 (covid-19) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพังหมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 9

14 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังได้ดำเนินกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด -19 (Covid-19) พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลสระพัง หมู่ที่ 7 ,8 และหมู่ที่ 6

11 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค (หน้ากากอนามัย)ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัง หมู่ที่ 1,4 และ 5

09 มิถุนายน 2564

วิทยากรซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ไปเป็นวิทยากรซักซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา-19 (Covid-19) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง

09 มิถุนายน 2564

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายนางระเบียบ วรุณศรี ณ บ้านสระพังหมู่ที่ 1 ในกิจกรรมครั้งนี้มีทหารจากกองพันทหารขนส่งที่ 22 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมรื้อถอนบ้านผู้ประสบภัยครั้งนี้

08 มิถุนายน 2564

เตรียมแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังเตรียมพร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมแจกจากหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

04 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านชาวบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

03 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังออกปฏิบัติงานเป่าล้างท่ออุดตันทำความสะอาดร่องระบายน้ำร่วมกับผู้นำชุมชน,อสม. ,จิตอาสาฯ และประชาชนบ้านถนนกลาง ม.7 และบ้านนามั่ง ม.4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนและบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขฯดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2564

02 มิถุนายน 2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่100 ล้านต้น และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินกิจกรรมเป่าล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันร่วมกับประชาชนบ้านสามพาด หมู่ที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน และบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

27 พฤษภาคม 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังออกปฏิบัติงานเป่าล้างท่ออุดตัน ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ ร่วมกับประชาชนบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนและบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564

25 พฤษภาคม 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการเป่าล้างท่ออุดตัน ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ ร่วมกับประชาชน บ้านนายม หมู่ที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนและบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

21 พฤษภาคม 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินการเป่าล้างท่ออุดตันทำความสะอาดร่องระบายน้ำร่วมกับประชาชนบ้านนาน้อยหมู่ที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้องเข้าสู่ฤดูฝนและบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

20 พฤษภาคม 2564

อบต.เคลื่อนที่,องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง,srapung.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2564 หมู่ที่ 1-9 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 22-26  มีนาคม 2564

26 มีนาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (31 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
585
ปีนี้
4,857
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
7,421
ไอพี ของคุณ
18.204.48.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 3 20 57 585 4,857 2,564 7,421 18.204.48.69