ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารส่วนสวัสดิการสังคม

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัดการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมายงานธุรการ

1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
3.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร และควบคุมวันลาพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  
4.ควบคุม ดูแลด้านงานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง
5.ดูแลเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
6.ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย-จำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์  การเก็บรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
7.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
8.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม
9.จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม
10.ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม
   

งานสังคมสงเคราะห์


1.การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ
2.การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
3.การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
4.การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
5.การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย
6.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
7.การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
8.การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ
9.การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
   

งานพัฒนาชุมชน


1.การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
2.การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3.การจัดระเบียบชุมชน
4.การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
5.การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
6.การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง
7.การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
8.การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
2,290
ปีนี้
10,742
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
23,504
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 123 106 867 2,290 10,742 10,198 23,504 3.236.52.68