ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

 

หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบัญญัติ อบต. การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่การฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมทั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
   

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลทั่วไป
งานสุขาภิบาลโรงงาน
งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานอาชีวอนามัย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษ
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัย
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานสุขศึกษา
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด
งานรักษาและพยาบาล
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
งานควบคุมสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

งานควบคุมโรค

งานการเฝ้าระวังโรคระบาด
งานระบาดวิทยา
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดย คน แมลง และสัตว์
งานโรคเอดส์
งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
516
เดือนที่แล้ว
611
ปีนี้
2,991
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
15,753
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 28 27 516 611 2,991 10,198 15,753 3.235.176.80