ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารสำนักงานปลัด

 

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และ คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ
   

ทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
-งานการประชุม งานอำนวยการและประสานราชการ งานติดตามผลการปฏิบัติ งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง
-งานข้อมูลการเลือกตั้ง งานชุมชนสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนและบริการ งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู
-งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ
   

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
   

งานการเกษตร
-งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/04/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
361
เดือนที่แล้ว
729
ปีนี้
361
ปีที่แล้ว
10,198
ทั้งหมด
13,123
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/04/2564 24 28 361 729 361 10,198 13,123 54.224.117.125