ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0-4488-6309 อีเมล : info@srapung.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- วารสารประชาสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฉบับที่ 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566 (รอบ 2) 
-:- วารสารประชาสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฉบับที่ 1 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
-:- ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566 
-:- ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง 
-:- ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ อบต.สระพัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
พ่นหมอกควัญบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านนามั่ง ม.4